Algemene Voorwaarden

1. Streefkerk Advocaten is een maatschap die uit natuurlijke personen en rechtspersonen (B.V.ís) bestaat. Een lijst van vennoten wordt op verzoek verstrekt.
2. Alle opdrachten - ook aanvullende - worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door Streefkerk Advocaten, met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
3. Met betrekking tot alle opdrachten wordt de werking van zowel artikel 7:404 BW als artikel 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
4. Iedere aansprakelijkheid van Streefkerk Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Een kopie van de polis en de polisvoorwaarden wordt op verzoek verstrekt. Als de vermelde verzekering geen aanspraak op dekking of op enige uitkering geeft, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot Ä 100.000,= per opdracht, in welk kader de oorspronkelijke opdracht tezamen met eventuele vervolgopdrachten geldt als ťťn opdracht.
5. Voor zover (rechts-)personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever door Streefkerk Advocaten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in die situatie (willen) beperken, houden alle aan Streefkerk Advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke beperkingen mede namens de opdrachtgever/cliŽnt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Streefkerk Advocaten voor tekortkomingen of fouten van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
6. Niet alleen Streefkerk Advocaten maar ook alle (rechts-)personen - zowel zij die op enigerlei wijze aan Streefkerk Advocaten verbonden zijn alsook derden - die bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever zijn betrokken of ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Dat zal ook gelden voor voormalige maten en medewerkers van Streefkerk Advocaten met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Streefkerk Advocaten hebben verlaten.
7. Alle aan Streefkerk Advocaten gegeven opdrachten omvatten de bevoegdheid om na de beŽindiging van de werkzaamheden het dossier en eventuele bijbehorende stukken te archiveren en wel aldus, dat de dossiers/stukken (a) gedurende vier jaar in papieren vorm en (b) aansluitend gedurende zes jaar in elektronische vorm worden bewaard, waarna een en ander wordt versnipperd respectievelijk gewist. Dit impliceert tevens de bevoegdheid om de sub a genoemde termijn te verlengen, met dien verstande dat de totale bewaartermijn steeds tien jaar zal belopen.
8. Streefkerk Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Een klachtenregeling maakt hiervan onderdeel uit. Meer informatie is te vinden op het internet onder www.sgc.nl.
9. De rechtsverhouding tussen Streefkerk Advocaten en haar opdrachtgever/cliŽnt zal geheel en uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil tussen Streefkerk Advocaten en haar opdrachtgever/cliŽnt.
10. De tekst van deze algemene voorwaarden is gesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. In geval van verschil van mening over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

U kunt onze Algemene Voorwaarden printen en/of downloaden als pdf-file