Kantoorinformatie

Streefkerk Advocaten is een maatschap die uit natuurlijke personen en rechtspersonen (B.V.'s) bestaat. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegestuurd.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Streefkerk Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (waaronder tevens begrepen de rubriek bedrijfsaansprakelijkheid) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Als de vermelde verzekering geen aanspraak op dekking of op enige uitkering geeft, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot 100.000,- per opdracht, in welk kader de oorspronkelijke opdracht tezamen met eventuele vervolgopdrachten gelden als één opdracht. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij AON Professional Services De verzekerde som bedraagt 10 miljoen euro per aanspraak en 20 miljoen euro per verzekeringsjaar.

Klachtenregeling
Streefkerk Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Een klachtenregeling maakt hiervan onderdeel uit. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie bespreekt u uw bezwaren eerst met uw eigen advocaat. Wanneer u er samen niet uit komt dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Het klachtenformulier en de namen van de klachtenfunctionarissen zijn op aanvraag verkrijgbaar. U dient uw klacht binnen drie maanden nadat u kennis nam of had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, voor te leggen. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet naar behoren hebben opgelost, dan kunt u het geschil bij de Geschillencommissie Advocatuur aanhangig maken.
Om het geschil bij de commissie aanhangig te maken, moet u het vragenformulier Geschillencommissie Advocatuur invullen en aan de commissie toesturen. De commissie behandelt de zaak volgens het reglement Geschillencommissie Advocatuur. Met behulp van een checklist kunt u zelf bepalen of de commissie uw klacht kan behandelen.
Alle informatie en benodigde formulieren kunt u vinden op de website www.sgc.nl. U kunt de informatie ook opvragen bij het secretariaat van de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer 070-310 53 10.

Overige gegevens Streefkerk Advocaten:
KvK-nr: 27371457
BTW-nr.: NL007659027B01